Det Syge Hus

En katastrofal start!

Det er beskæmmende for ALLE involverede at min dokumentation fra min dagbog, som er skrevet på stedet, på dato samt mails ignoreres! Jeg er ikke i tvivl om at overlevering fra Bispebjerg hospital til Hillerød var elendig! fordi Bispebjerg havde 2 gange forsøgt med et kamera ned i lungen, hvor sidste gang var tæt på at kvæle Hanne. (Hannes gule øjne var begge 2 blodsprængte pga. hun var tæt på at blive kvalt i sidste forsøg) Uden at fortælle Hillerød det. Derfor foretog Bispebjerg en smertefuld leverbiopsi, fordi Pet-/CT. Skanning viste indhold af metastaser i lymfer og leveren.

I journal 29/8-2012 skriver overlæge Wojciek Pawlak i patientjournalen at biopsi ikke var egnet og at der skal foretages en ny på lungemedicinsk, såfremt materiale til EGFR-mutationsanalyse ønskes. (Læs: målrettet kemo) Kan Hillerøds lungemedicinsk noget som Bispebjergs lungemedicinsk ikke kan?
ALLE læger kan læse fra første journal at Hanne havde levermetastaser i leveren og burde tilbydes en ny biopsi samt behandling med Tarceva! INGEN af de involverede læger nævner denne journal af 29/8-2012!
Lægens sidste ord på Bispebjerg var: ”At vi tilhørte Hillerød, og at vi var færdige på Bispebjerg, når Hanne havde fået foretaget en lever biopsi d. 30/8-2012”!

  1. Vi anede IKKE at Bispebjerg havde aftalt tid og forventet at vi mødte op til en samtale vedr. Hannes lever biopsi 10/9-2012.
  2. Hanne og jeg hørte INTET til Hannes lever biopsi førend jeg selv bragte emnet på bane den 8/11-2012, og hvor jeg foreviste overlæge Fahimeh Andersen en mail fra PFIZER og ikke fik et brugbart svar, og mail fra Pfizer ikke blev noteret i journalen.
  3. Overlæge Ulla Peen fra Hillerød onkologisk afd. udtalte den 8.maj-2013 ved stuegang at lever biopsi fra Bispebjerg kun viste fedtvæv. Set i lyset af at vi havde efterlyst et svar på Hannes leverbiopsi d.8/11-2012 samt 6/12-2012 så chokerede Ulla Peens svar mig. Hun skriver i journalen: ”Man har mistænkt en godartet tumor, og der foreligger en negativ biopsi fra august 2012, hvilket pt. er klar over ikke udelukker levermetastasering”!
  4. STPS skriver: ” Det fremgår af journalen (notat 08-05-13) at leverbiopsi var ”negativ”, og derfor ikke afklarede receptorstatus” (Læs: egnet til målrettet kemo)

STPS starter deres redegørelse 6/9-2012 og nævner intet om at patient burde være underrettet om den negative biopsi, eller mulighed for behandling med Tarceva.

Konklusion må være at når patient journal kan bruges til at understøtte lægens forklaring, så er patientjournal OK! Når journal derimod viser en klar kommunikationsfejl fra overlæge Fahimeh Andersen, ja så ignoreres journalen!

Hillerøds Redegørelse v. hospitalsdirektør Bente O. Rørth:

DATO: 2/7-2013.

Hospitalsdirektør Bente O Rørth nævner intet om overlæge Wojciech Pavlaks anbefaling om Tarceva.

Patienterstatningens redegørelse v. Overlæge Claus Kamby:

(Patienterstatningens moms og skat fritagne lægesagkyndige)

DATO: 10/7-2016.

Overlæge Claus Kamby skriver: ”Første gang Hanne mødte i onkologisk regi var 4 september 2012, og man fandt grundlag for at starte med 3 serier behandling med Carboplatin og Vinorelbine med en efterfølgende CT-skanning for at se behandlingseffekten. Hvis der var effekt ville man fortsætte behandlingen”

Bemærkninger til overlæge Claus Kamby

Overlæge Claus Kamby nævner intet om denne journal, den negative biopsi, eller om at Hanne burde tilbydes Tarceva, selv om overlæge Wojciech Pavlak nævner det i denne journal.

Denne journal fik mig til at undersøge Claus Kambys firmaforhold. I aktindsigt har jeg fået fremsendt Claus Kambys originale redegørelse på hans ”firma brevpapir”. ONCO-CONSULT var i cvr registeret oprettet i en anden mands enkeltmandsfirma uden ansatte! Men honoraret skulle uden moms indsættes på overlæge, dr. Med. Claus Kambys Private konto (dokumentation kan ses i ”tidslinier”)

Ankenævnets redegørelse v. inhabile overlæge Mikael Rørth:

DATO:20/2-2017

Overlæge Mikael Rørth skriver: ”Den 6.9.2012 påbegyndtes medicinsk behandling med Carboplatin og Vinorelbine. Primært blev der givet 3 serier af denne kombination.

Bemærkninger til ankenævnets inhabile overlæge Mikael Rørth:

Overlæge Mikael Rørth nævner intet om denne journal, den negative biopsi, eller om at Hanne burde tilbydes Tarceva, selv om overlæge Wojciech Pavlak nævner det i denne journal. I patienterstatningen er systemet således indrettet at gør man opmærksom på at der er problemer med patienterstatningens afgørelser, så sendes man videre i systemet til ankenævnet, hvorved at sagen kan trækkes i langdrag. På google kan alle og enhver se fotos af Mikael Rørth og hans hustru, hospitalsdirektør for Nordsjællands hospital Bente Ourø Rørth foreviget i Frederiksborg amts avis. Alligevel tog det ankenævnet 1 år at udpege en ny uærlig læge!

Ankenævnets redegørelse v. habile overlæge Lisa Sengeløv.

DATO:22/2-2018

Overlæge Lisa Sengeløv skriver:” På det tidspunkt hvor behandlingen af patienten skulle besluttes (august 2012) var det ikke muligt at foretage en mutationsanalyse på det foreliggende væv. (Læs: væv fra lungebiopsi) Man besluttede derfor at tilbyde kemoterapi fordi man ønskede at starte behandling hurtigst muligt. Efterfølgende (4 september 2012) viser biopsier fra leveren sig at være negativ for kræftvæv, hvilket ikke er usædvanligt trods metastaser i leveren fordi de kan være svære at lokalisere og fange på ultralydsscanning”.

Bemærkninger til ankenævnets habile overlæge Lisa Sengeløv.

Overlæge Lisa Sengeløv omtaler denne journal, men uden at nævne at Hanne burde tilbydes en ny biopsi og behandling med Tarceva!

Hvorfra Lisa Sengeløv ved at biopsier er negative 4.september 2012 er for mig en gåde, fordi det står der ikke i journalen på den dato! Tværtimod står: ”Man afventer mutationsanalyse, men da der kan gå op til flere uger før vi får svar, vælges at gå i gang med kemoterapi”

Jeg kalder i denne bog godt nok overlæge Lisa Sengeløv for ”habil” idet jeg ikke har dokumentation på andet, men det ændrer ikke ved at hun lyver om at vi den 4/9-2012 havde kendskab til at vi på den dato vidste at Hannes leverbiopsi var negativ!

 

Styrelsen for patientsikkerheds redegørelse v. overlæge Peter Sørensen.

DATO:22/2-2018

Overlæge Peter Sørensen skriver:” Til tider tillader mængden af biopsimateriale ikke en analyse. I den situation kan nye biopsier overvejes eller alternativt indledes behandling med traditionel kemoterapi/målrettet behandling afhængig af patientens almene tilstand”.

Samt:” Det fremgår af journalen (notat 08-05-13) at leverbiopsi var ”negativ”, og derfor ikke afklarede receptorstatus (Læs: egnet til målrettet kemo) Biopsisvaret (fra andet sygehus) er ikke fremsendt.

Bemærkninger til overlæge Peter Sørensens redegørelse:

Overlæge Peter Sørensen nævner intet om denne journal, den negative biopsi, eller om at Hanne burde tilbydes Tarceva, selv om overlæge Wojciech Pavlak nævner det i denne journal.

Som tidligere nævnt var en lunge biopsi ikke en mulighed, så derfor foretog Bispebjerg en lever biopsi den 30/8-2012 kl. 10:30 (Jeg holdt selv Hanne i hånden) Det noters 1 gang i patientjournalen 9 måneder senere, uden at det giver Nordsjællands hospital anmærkninger

Bemærkninger til Styrelsen for patientsikkerheds jurister: STPS jurister nævner godt nok denne journal, idet de skriver i deres redegørelse: ”EGF-receptorstatus kunne ikke foretages på baggrund af en foretagen lungebiopsi. Der blev derfor supplerende foretaget leverbiopsi, som der ikke forelå svar på ved henvisningen til onkologisk afdeling, Nordsjællands hospital Hillerød”. STPS undlader at nævne at deres lægesagkyndige overlæge Peter Sørensen først 9 måneder senere kan finde et notat som fortæller at leverbiopsi var negativ! At overlæge Wojciek Pawlak noterer at patient burde tilbydes en ny biopsi, eller at Hanne burde tilbydes Tarceva nævner juristerne intet om.