Det Syge Hus

Baggrund

I 2013 troede jeg, at jeg med oplysninger fra min dagbog kunne være med til at begrænse alle de fejl og svigt som vi oplevede.

Jeg vidste ikke at:

Patienters basale rets og patientsikkerhed kunne fjernes ved hjælp af patient-journaler som åbenlyst var redigerede og opdigtede, og et langsommeligt klage-system som konsekvent lukker øjnene for patienters dokumentation.

Afgørelser træffes ved hjælp af købte og inhabile lægesagkyndige.

At der findes læger som er villige til at bruge alle midler for at omgå sandheden og svindle for at skjule virkeligheden.

At der fandtes plejepersonale der som “patienternes øjne” skulle tilse patienter-ne og notere alle relevante oplysninger ned, men lukkede øjnene for fejl og svigt. (Fejl/svigt noteredes ikke)

At man ingen rettigheder har, når man klager over dårlig behandling i sund-hedsvæsenet. Har man overhovedet en chance? Det forsøgte jeg med Det syge hus at finde svar på.

Mål og formål.
Hjemmesidens mål og formål er at vise borgere og politikere hvordan borgeres erstatnings- og klagesystemer i sundhedsvæsenet (STPS-Patienterstatningen og Ankenævnet) misbruges til at skjule utilsigtede hændelser og dødsfald.

Politikeres “valgflæsk”
Vise at “de blå partiers” beslutninger om at bygge “supersygehuse” til 90 milliar-der og kun uddele 41,4 milliarder til projektet har været katastrofalt for hele Re-gion Hovedstaden, ved at beskrive vores oplevelser på Nordsjællands Hospital 2012-13.

Regionsrådets regnefejl.
Informere om at borgere i Nordsjælland, også i fremtiden, kan forvente at deres hospitalsvæsen vil være kaotisk. Region Hovedstadens egne beregninger af antal indbyggere i Nordsjælland (potentielle brugere i sundhedsvæsenet) fra 2015-25 blev beregnet i 2013 ud fra at der i 2010-2025 ikke skete nogen befolk-ningstilvækst. (310.000 indbyggere konstant +- 0,2%) men virkeligheden er at regionen allerede har passeret 350.000 indbyggere (i følge kommunernes ind-beretninger 2019-20). Så “Nordsjællands supersygehus” forsinkede opførelse, kombineret med regionens massive hospitalslukninger vil også i fremtiden give kaos på fødegangen, samt flere besparelser og dødsfald på kræftafdelingen, i forhold til andre regioner.

Et åbent og ærligt regionsråd.
Forsøge at give borgerne i Nordsjælland information om hvordan det nuværen-de regionsråds handlinger har påvirket deres borgere negativt.
At der i det nye regionsråd efter valget i 2021, kan/skal vælges kandidater som lytter til sine borgere og medarbejdere og vil arbejde aktivt for at få et åbent og ærligt sundhedsvæsen.
Hvis de nuværende politikere allerede har brugt pengene i sundhedsvæsenet på forfejlet politik, så lad os få sandheden frem, så borgerne kan tage deres for-holdsregler.
8 års forfejlet politik i Region Hovedstaden kan ikke i al evighed skjules ved hjælp af købte lægesagkyndige, og et inhabilt ankenævn.

Det forsinkede “supersygehus” i Nordsjælland vil aldrig blive “super” hvis regio-nen også i fremtiden accepterer at fejl og svigt omskrives i patientjournalerne.

Jeg har aldrig fået svar på følgende:

1. Er det ok, at læger opretter “mødejournaler” i patienters journaler hvori pa-tienter og pårørende “frasiger sig alt fremtidig behandling” uden at patien-ten er til stede eller er underrettet om lægens bud-skab. (Læs: “En læges ord”)

2. Er det ok at der findes plejepersonale som undlader at skrive fejl/svigt i patientjournalerne, så STPS kan meddele at “påstandene om fejl, ikke kan dokumente-res”. (Læs: “0 fejl”)

3. Om det ikke vil være mest fair og rimeligt, at patienter som har fået udleveret en terminalerklæring (dokumentation på opgivet patient) som kom-pensation for at lægen/regionen ikke kan/vil bruge flere økonomiske ressourcer på behandlingsmuligheder, bliver tilbudt aktivt dødshjælp når patienten er klar til det? (Læs: ”Værdighed fra vugge til grav”)

4. Om Region Hovedstadens opgave er at levere et effektivt sundheds-væsen på niveau med andre regioner, eller minimere behandlingsmuligheder i sundhedsvæsenet for at flytte så mange udgifter som muligt over til kommunerne og privathospitaler. At besvare Et simpelt spørgsmål som lyder: “hvornår har patient og pårørende fra-sagt sig alt fremtidigt behandling”, når det kan dokumenteres at “mødenotatet” er urigtigt, har Regionen besvaret med: “dine mails vil blive læst, men ikke besva-ret” (Læs: hospital/ regionen)

5. Om vores patient klage/erstatningssystem er noget be-vendt. Hvis et hospital kan snyde deres patienter for en behandlingsmulighed imod en kræft syg lever med lægemidlet Iressa (som andre regioner benytter) ved at opdigte en “mødejournal hvori patienter og pårørende frasiger sig alt fremtidigt behand-ling”. Og alligevel handle modsat hvad der står i deres patientjournaler. Kan hospitalet så gøres erstatningsansvarli-ge? Det var pati-enterstatningens købte lægesagkyndige som gjorde mig opmærksom på den opdigtede ukendte “mødejournal”. samt at vores anmodning om behandling med kemoterapi med lægemidlet Iressa, ikke var nævnt nogen steder i patientjourna-lerne. Ingen lægesagkyndig har givet mig nogen forklaring på hvorfor man fortalte os at vi kun kunne få behandling imod kræft i leveren med lægemidlet Tarceva, (hvilket var “et tilbud” som kom alt for sent) Når der i patientjournalerne ligger et ”møde-notat” hvori vi skulle have frasagt os alt videre behandling. På trods af ”mødeno-tatet” foretog hospitalet alligevel en leveroperation som viste sig at gøre ondt,værre. Ingen kan være i tvivl om at hospitalets handlinger og patientjournaler ikke hæn-ger sam-men. (Læs: ”Pa-tienterstatningen”)

6. Det eneste jeg er blevet klogere på, er at “patienternes vagthund” som indtil 2015 hed Patientombuddet og varetog alle funktioner i en klagesag (fejlbehandlinger og erstatninger) og er blevet omdøbt til STPS (Styrelsen for Patientsikkerhed) i dag kun kan betegnes som politikernes “skødehund”, og er en ”syltekrukke” som har til opgave at forsvare danskernes sundhedsvæsen, og mane kritik af denne til jor-den. Jeg ville have troet på STPS berettigelse, hvis de havde forholdt sig til pårørendes doku-mentation. Mailkorrespondancen imellem vores praktiserende læge og hospital, som modsiger patientjournalerne ignoreres totalt. Et simpelt spørgsmål som lyder: “hvor og hvornår vi har deltaget i en konsultation hvori vi accepterede at vi frasagde os alt, fremtidigt behandling” undlader de at svare på. STPS har fået forelagt vores dokumentation på at vi fremlagde en mail med behand-lingsmuligheder med lægemidlet Iressa uden at STPS nævner det et eneste sted i deres redegørel-ser. Og jeg var al-drig kommet til at stå i den situation, at blive politianmeldt af 2 sygeplejersker som bevisligt har opdigtet patientjournaler, hvis STPS havde været objekti-ve. Der er så mange overstregninger, rettelser, fejl og selvmodsigelser i vores patientjournaler, at jeg er overbevist om at en dommer i byretten ville have kas-seret patientjournalerne som bevismateriale. (Læs: ”STPS”.)