Det syge hus blogpost

Hvornår skal et dødsfald på sygehus meldes til politiet?

Jeg kan ikke svare generelt, men for mit vedkommende anmeldte jeg Hillerød Hospital til Politiet, da det var min eneste tilbageværende mulighed efter at have været syltet i sundhedsvæsenets klageinstanser på tredje år.

 

Jeg angav min indmeldelse den 20. februar 2017, og den lød således (bestemte navne er anonymiseret i dette indlæg):

 

Til Nordsjællands Politi Mandag den 20. Februar 2017

 

I 2013 sendte jeg min dagbog til min advokat, som fører min sag imod Hillerød Hospital. I 2016 har jeg for første gang set min afdøde kone Hanne Kjellerups journaler – og sammenholdt med dagbog, som blev sendt til advokat i 2013, er der store uoverensstemmelser imellem Hillerød Hospitals journaler og min dagbog.

 

Jeg mener, Hillerød Hospital har begået strafbare handlinger, fordi:

 

1. Journal den 8/11-2012 stemmer ikke overens med dagbog. Der er udeladelser og tilføjelser, som giver et andet situationsbillede. Journal er skrevet af læge X.

 

2. Journal den 6/12-2012 er et mødenotat, som ikke stemmer overens med virkeligheden. Fordi undertegnede var på kursus, og Hanne var hos kiropraktor den pågældende dato og tidsrum (bevis vedlagt). Journal skrevet af X.

 

3. Journal den 25/4-2013 afviger fra laboratorie udskrift. Ifølge laboratorieudskrift samt min dagbog havde afdelingen modtaget blodprøve, som viste forhøjede infektionstal (3 gange det højeste maximale normale tal), men der manglede levertal. Læge Y sendte en dødssyg patient hjem, selvom afdeling lå inde med info. Hillerød kontaktede os heller ikke efterfølgende, da de erfarede, at Hannes levertal var tårnhøje. Hun døde senere af ubehandlet levercancer.

 

4. I 2013 fremsendte jeg mail til regionsformanden, som bestilte en redegørelse hos Hospitalsdirektøren. Det burde have undret hospitalsdirektøren, at ALLE 14 kritikpunkter var/er redigeret væk i journalerne. En uvildig redegørelse kunne have afsløret ulovlighederne, men en sådan blev aldrig iværksat.

 

Med venlig hilsen,

 

Kim Kjellerup

 

Afvisning i Patienterstaningen
Jeg har tidligere skrevet til politikerne efter års venten på, at “Styrelsen for Patientsikkerhed” skulle undersøge de ulovligheder som der foregik på Hillerød (vanrøgt af patienter samt flere “utilsigtede dødsfald”). Men indtil nu uden resultat. Patienterstatningen HAR godt nok afvist sagen, selv om de er bekendt med, at Hillerød Hospital har omskrevet journalerne. Jeg tænker at årsagen til afvisning nok skal findes i at overlæge på onkologisk afdeling på Hillerød Hospital, som er den læge som har redigeret og tilføjet i journalerne, er blevet “undersøgt” af sin overlæge kollega fra Rigshospitalet, som OGSÅ er ansat i region hovedstaden og som i forskellige sammenhænge højst sandsynligt kender overlægen på Hillerød onokologisk (læger bekymrer sig åbenbart ikke om etikken, når det gælder inhabilitet).

 

Mens vi venter på politiet
Politiet har på nuværende tidspunkt haft en jurist til at kigge på min sag, og når de finder “ledige hænder”, så ville de ringe til mig.

 


Og alt imens vi venter på politiet, kan vi jo reflektere lidt over, om der egentlig findes nogle retningslinjer rent lovmæssigt i henhold til at politianmelde forhold i sundhedsvæsenet. Det gør der rent faktisk. En artikel på sundhed.dk  har overskriften: Hvornår skal et dødsfald på et hospital anmeldes til politiet? Og det er jo ret interessant. For bliver disse retningslinjer egentlig fulgt?

 

Hvornår og under hvilke omstændigheder skal et dødsfald anmeldes?
I artiklen opremses en række forhold/retningslinjer for, hvornår og under hvilke omstændigheder et dødsfald på et sygehus bør anmeldes. Jeg har valgt at forholde mig til udvalgte af disse retningslinjer og reflektere over dem, udfra mine egne oplevelser under min kones sygdomsforløb på Hillerød Hospital.

 

Hvem skal gøre det?
Et andet spørgsmål, der er ligeså vigtigt, som hvornår et dødsfald på et hospital skal anmeldes, det er – hvem skal anmelde et dødsfald på et sygehus til politiet?

Jeg valgte at politianmelde Hillerød sygehus. Men det er egentlig ikke mig, der skulle stå med den opgave. Det skulle Hillerød Hospital SELV have gjort. Jeg vil komme med tre eksempler fra vores forløb på Hillerød Hospital, der skulle have vækket etikken og ansvarsfølelsen hos de ansvarlige læger og resulteret i en indberetning til både politiet og regionen.

 

Eksempel 1: Fejl, forsømmelser og ulykkelige hændelser
I følge Sundhedslovens Kap. 55 § 179, så skal et dødsfald på et Hospital indberettes til politiet, når følgende kriterie er opfyldt:

Dødsfald skal indberettes til politiet når dødsfald kan være følger af fejl, forsømmelser eller ulykkelige hændelser, i forbindelse med behandling, eller forebyggelse af sygdom.

SAGT LIGE UD!!! Uhelbredeligt syge mennesker bliver behandlet som tredje rangsmenesker OVERALT i vores sundhedssystem. Det er desværre ‘hverdagskost’ trods det tragiske i dette forhold.

MEN når en patient indskrives med lungecancer og metastaser i lever, så mener jeg, at det er en meget grov fejl, at metastaser IKKE forsøges behandlet (kemo imod levercancer var tilsyneladende for dyrt at investere i et forsøg på helbredelse). Min kone fik i de 10 mdr. vi var tilknyttet Hillerød Hospitals onkologiske afdeling, ikke en eneste dråbe kemo imod levermetastaser. NÅR levercanceren så, forudsigeligt nok, går i udbrud og viser forandringer i levertal, så tager Hillerød Hospital blodprøver imod hepatitis (leverbetændelse), OG forsyner patient med masser af smertestillende samt afføringsmiddel, hvorefter man 4 uger senere bliver OVERRASKET over, at ultralydsscanning viser forstørret lever, som spærrer for vitale kropsfunktioner.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 27. marts 2017 fremsendt 204 siders gennemlæsning til partshøring, hvori disse oplysninger fremgår. Patienterstaningen har godt nok afgjort, at min kone ikke fik nye sygdomme/ skader på Hillerød (det har vi dog heller aldrig påstået) så blæse da være med, at de sygdomme hun så rent faktisk havde, IKKE blev behandlet.

 

Eksempel 2: Strafbare forhold, selvmord, ulykker
Et andet kriterie for indbretning til politiet lyder:

Dødsfald skal indberettes til politiet når det ikke kan udelukkes at dødsfaldet skyldes strafbare forhold, selvmord, ulykker eller i øvrigt skønnes at have politimæssig interesse.

ALLEREDE i 2013 sendte jeg en mail til daværende regionsrådsformand med overskriften vanrøgt og mord, hvori jeg berettede om de uhyrligheder som vi gennemlevede. Regionsrådsformanden kontaktede ikke politiet dengang, men bestilte en redegørelse.

Onkologisk skrev dengang i redegørelsen, at man på skanningsbilleder i starten af april 2013 havde kunnet se uforklarlige forandringer i leveren, hvilket daværende hospitalsdirektør har underskrevet. Jeg formoder at hospitalsdirektøren har gennemgået materialet inden sin underskrift. Det undrer mig meget, at hospitalsdirektøren ikke har bemærket, at datoen for godkendelse på skanningsbeskrivelsen ligger næsten 1 1/2 mdr før datoen for undersøgelsen (???) Samt på trods af at både lunger og lever blev skannet den dag, så står der INGEN beskrivelse af lever???

 

Eksempel 3: Utilsigtede hændelser som skal indberettes til regionen
I artiklen på sundhed.dk nævnes også forhold om utilsigtede hændelser og indberetning i den forbindelse. Der står bl.a.:

Dødsfald, som kan være følge af utilsigtede hændelser på sygehuse, skal rapporteres til regionen.

Og:

Sygehuset/regionens vurdering af, hvorvidt et dødsfald skyldes et hændeligt uheld, personlig fejl, ressourcemangel eller andet er uden betydning for indberetningspligten til politiet.

Jeg synes da det kunne være interessant at vide, om det jeg oplevede som et “utilsigtet dødsfald”, på gangen på onkologisk den 13 maj 2013 (læs journal/dagbog 13 Maj 2013 side 16/17), er blevet indberettet til regionen efter disse retningslinjer. Jeg har mine tvivl. 

 

Strafbare forhold?
Jeg tænker at der må ligge strafbare forhold bag, der gør at man på Hillerød Hospital ikke har fulgt retningslinjerne for indberetning til politiet – både i min kones sygdomsforløb og sandsynligvis i mange andre sager.

Det er tankevækkende, hvor stor en ansvarsforflygtelse der er tale om, når man læser følgende råd i artiklen fra sundhed.dk, om hvornår der skal indberettes:

• I praksis er det vanskeligt at give detaljerede anvisninger på, hvornår et “sygehusdødsfald” skal indberettes til politiet
• Hovedkonklusionen er, at er man i tvivl, bør man kontakte politiet
• Ingen kan da efterfølgende kritisere lægen for at have forsømt indberetningspligten og politiet må træffe beslutning om de nødvendige efterforskningsmæssige tiltag

 

Hvem er retningslinjerne til for?
Man kan også reflektere lidt over, om disse retningslinjer mest beskrevet med tanke på sygehusets personale, som kan bruge dem eller ikke bruge dem, alt efter om det tjener deres interesse? Men hvad med pårørende? Det bliver nævnt, at når pårørende er kritiske, bør tærsklen for indberetning være lav:

Dødsfald, hvor pårørende har været kritiske over for lægernes indsats og udfaldet af en behandling, bør vurderes nøje og i disse sager bør tærsklen for indberetning til politiet være meget lav.

Men det er stadig lægerne, der skal indberette – det er artiklens fokus. Det er deres ansvar og pligt. Men hvornår bør en pårørende indberette? For mig var svaret indlysende klart, hvornår jeg skulle gøre det. Jeg er overbevist om, at der er begået strafbare handlinger på Hillerød Hosiptal jf. mine 3 ovenstående eksempler.

 

Er der fortilfælde i anmeldelser af et hospital fra pårørende?
Et andet spørgsmål der dukkede op i forbindelse med dette indlæg, er: Findes der andre tidligere sager, hvor en pårørende har anmeldt et hospital til politiet? Ja, faktisk har en pårørende på Hillerød Hospital gjort det, i samme periode som min kones sygdomsforløb. Regin Jensen fra Hillerød mistede sin mor til en lungesygdom. Artiklen om forløbet og anmeldelsen kan læses herMan kan læses om baggrunden for anmeldelsen, men ikke hvordan sagen endte. 

 

Og hvad sker der egentlig, når man som pårørende politianmelder et hospital? Man kan være tilbøjelig til at svare: Sansynligvis INTET. At det blot bliver bare forbigået i larmende tavshed, ligesom det er blevet i klageinstanserne og hos de ansvarlige politikere.